You're Sixteen (You're Beautiful You're Mine)

You're Sixteen (You're Beautiful You're Mine)

Ringo Starr